ADR-wijzigingen 2011 (Dutch version)

29 June, 2016 15:01

ADR is de Franse afkorting voor "L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", oftewel Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hierin staan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, en wordt om de 2 jaar gewijzigd. Aangezien laatste wijziging van januari 2009 was, wordt het ADR in januari 2011 weer gewijzigd. Zoals altijd geldt er dan ook weer een overgangstermijn van een half jaar.

Voor sommige wijzigingen geldt een langere overgangstermijn zoals bijvoorbeeld voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden. In deze info komen de belangrijkste wijzigingen aan bod met betrekking tot stukgoedvervoer van gevaarlijke stoffen.

Verder  waren er nog een aantal wijzigingen uit het ADR 2009 die pas op 1 januari 2011 van kracht worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vervoer van bepaalde hoeveelheden gelimiteerde hoeveelheden.

Gelimiteerde hoeveelheden

Bij de gelimiteerde hoeveelheden worden er wijzingen aangebracht in de toegestane hoeveelheden per verpakking, maar ook in het etiket dat op de verpakking moet worden aangebracht. Echter, voor deze wijzigingen is een overgangstermijn ingesteld tot 1 juli 2015.

Nieuw etiket voor gelimiteerde hoeveelheden

Het etiket dat uiterlijk 1 juli 2015 gebruikt moet worden, moet minimaal 100 bij 100 mm zijn. Als de verpakking het niet toelaat, dan mag dit 50 bij 50 mm zijn mits het goed zichtbaar blijft.

Op 1 januari 2011 wordt ook het voorschrift uit het ADR 2009 van kracht ten aanzien van de kenmerking van voertuigen met gelimiteerde hoeveelheden. Tot nu toe hoefden deze geen kenmerk te voeren. In onderstaande tabel zijn alle voorschriften nog eens op een rij gezet.

Zoals gezegd worden er ook wijzigingen aangebracht in de maximum toegestane hoeveelheid per binnenverpakking bij gelimiteerde hoeveelheden. Dit is in het ADR 2011 rechtstreeks af te lezen in de stoffenlijst. De belangrijkste verschillen zitten in de verpakkingsgroep II. Daar worden de hoeveelheden kleiner.
Bij verpakkingsgroep III in de klassen 6.1, 8 en 9 gaat de maximum hoeveelheid van een binnenverpakking voor vaste stoffen, van 6 kg naar 5 kg. 
Ook hier geldt weer een overgangstermijn tot 1 juli 2015 zodat bedrijven genoeg tijd hebben om dit aan te passen. In de praktijk gaat dit waarschijnlijk weinig problemen opleveren.

Verantwoordelijkheden voor de geadresseerde

In het ADR 2011 zijn nu ook de plichten voor de losser opgenomen. Deze waren namelijk nog niet vastgelegd. Deze plichten houden het volgende in:

- Aan de hand van de vrachtdocumenten controleren dat de juiste goederen worden gelost;
- Controleer voorafgaand en tijdens het lossen of de verpakkingen zodanig zijn beschadigd dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan tijdens het lossen. Als dit het geval is dan mag er niet meer worden gelost totdat de geschikte maatregelen zijn genomen;
- Zorg dat er aan alle voorschriften wordt voldaan ten aanzien van het lossen;
- Onmiddellijk na het lossen van de tank, voertuig of container moet:
             - Gevaarlijk residu worden verwijderd dat gedurende het lossen op de buitenkant van de tank, het voertuig of container is achtergebleven;
             - Ervoor gezorgd worden dat kleppen en inspectieopeningen dicht zijn;
- Ervoor zorgen dat de voorgeschreven reiniging en ontsmetting van het voertuig of container is uitgevoerd;
- Ervoor zorgen dat de containers nadat ze gelost, schoongemaakt en ontsmet zijn, niet langer meer de etikettering en kenmerking conform hoofdstuk 5.3 van het ADR dragen.

In de praktijk zal dit niet veel problemen opleveren aangezien veel bedrijven dit reeds in hun procedures en werkinstructies hebben opgenomen als zijnde onderdeel van het kwaliteitsmanagmentsysteem.

Vermelding milieugevaarlijkheid in de vrachtbrief

Bij stoffen die voldoen aan de criteria van voorschrift 2.2.9.1.10 moet in de vrachtbrief aanvullend worden vermeld "milieugevaarlijk". Dit geldt niet voor stoffen van UN 3077 en 3082 omdat uit de omschrijving al blijkt dat het om milieugevaarlijke stoffen gaat. Dit voorschrift kan veel impact hebben voor met name logistieke dienstverleners die vanuit hun warehouse voor derden goederen versturen. Veelal worden de ADR-gegevens beheerd in artikelbestanden. Deze artikelbestanden moeten gescreend worden op milieugevaarlijke stoffen en hiervoor zal veelal het veiligheidsinformatieblad geraadpleegd moeten worden. Voor een database die duizenden artikelnummers bevat is dit een enorme tijdrovende klus, terwijl de toegevoegde waarde van de vermelding op de vrachtbrief minimaal is.

 

< Non Paint Products for the Aerospace Industry Henkel's Hysol® EA 9896TM Wet Peel Ply Provides Clean Bonding Surface >